Sakramenty

Strona Parafii Matki Odkupiciela w Łodzi

Chrzest

Chrzest jest zasadniczym sakramentem i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Jednoczy nas z Chrystusem i wyzwala z mocy grzechu pierworodnego.
Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem człowiek musi odpowiedzieć swoim „tak”.
Podczas chrztu dzieci wiarę w ich imieniu wyznają rodzice.

                    —————

Wymagane dokumenty

 

– akt urodzenia dziecka
– zaświadczenia z parafii chrzestnych, w której aktualnie mieszkają, że mogą być rodzicami chrzestnymi
– zaświadczenie o ślubie kościelnym

 

Sakrament chrztu sprawujemy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 13:15
Termin zgłoszeń około 14 dni przed chrztem.

                    —————

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym.
Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię.
Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której człowiek wierzący uwiarygadnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie świętym i staje się świadkiem Chrystusa. (KKK)

                    —————

W naszej parafii obowiązuje trzyletni program przygotowania do sakramentu bierzmowania. Uczestniczą w nim uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas I szkół ponadpodstawowych.
 Aby przystąpić do sakramentu bierzmowania należy we wrześniu zgłosić się do kancelarii parafialnej i wyrazić swoją chęć przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania.
W trakcie przygotowań trzeba dostarczyć odpis aktu chrztu i opinię katechety.
Jeżeli do sakramentu bierzmowania chcą przystąpić osoby dorosłe, będą także przygotowane do przyjęcia sakramentu.

 

 

Eucharystia – I Komunia Święta

                    —————

Pojednanie i Pokuta

                    —————

Namaszczenie Chorych

Utrwaliło się przekonanie, że „ostatniego namaszczenia” udziela się tuż przed śmiercią. Tymczasem nie tyle jest to sakrament umierających, ile chorych. Należy go postrzegać jako element zwyczajnego duszpasterstwa, adresowany do poważnie cierpiących. Jednak obok pokuty namaszczenie chorych to drugi emocjonalnie trudny sakrament. I na pewno najrzadziej oglądany.
A przecież choroba jest częstym zjawiskiem. Może stać się okazją do większego otwarcia na Boga i włączenia swoich cierpień w tajemnicę męki Chrystusa. Bo cierpienie ma strukturę sakramentalną: składa się ze znaków widzialnych – jak zmiany, ból, objawy, oraz z warstwy niewidzialnej – lęków, nadziei, pytań, decyzji. Dlatego, paradoksalnie, zły stan ciała może być twórczy dla zbawienia duszy. Łącząc się duchowo z ofiarą Jezusa na krzyżu, chory może znaleźć sens swojej sytuacji. Namaszczenie niejako konsekruje, wyróżnia czas choroby, pomagając przeżywać cierpienie jako świadomą ofiarę. Gdy obudzi się taka wiara, choroba uzyskuje wartość zbawczą.
Chodzi też o przezwyciężenie lęku przed śmiercią i wyzwolenie chorego spod wpływu szatana. Niejeden lęk jest kuszeniem złego, który pragnie rzucić cierpiącego w rozpacz. Stany zagrożenia zdrowia bowiem jaskrawo pokazują, na kim – lub na czym – dotychczasowe życie się opierało. Pokusa karmi się lękiem. A lęk wystawia wiarę na próbę. „Człowiek musi rosnąć w czasie pokusy. Musi sam narzucić pokusie pole walki, a tym polem muszą być horyzonty wieczności.” W świecie, w którym choroba i starość są tematami tabu, sakrament namaszczenia stanowi źródło pokoju, mocy i nowej motywacji.
Tego sakramentu może udzielić tylko kapłan. W czasie modlitwy namaszcza on czoło i ręce chorego olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek. Ważne, aby chory był przytomny i nie było pośpiechu. Najbliżej chorego powinny znaleźć się osoby wierzące, które podejmą modlitwę. Istotne jest również to, by rodzina choremu wszystko przebaczyła.
Nie warto ociągać się z przyjęciem sakramentu chorych. Świadome odwlekanie nawrócenia jest głęboką dewastacją sumienia, które szybko „uczy się naszych dróg” i zaakceptuje nawyki. Odkładając modlitwę i sakramenty, zakładamy, że dożyjemy starości, że będziemy przytomni i chwycimy za różaniec. Skąd jednak wiadomo, że będziemy mieć pamięć i silę, by go trzymać? Szczęśliwa śmierć jest wymodloną łaską. Obecność przy niej kapłana nie jest regułą, a o większości zmarłych mówi się, że odeszli przedwcześnie.
Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego: „Nie wolno udzielać namaszczenia chorych tym, którzy uparcie trwają w jawnym grzechu ciężkim” (1007).

Tekst pochodzi z Tygodnika Idziemy 4 lipca 2010

                    —————

W naszej parafii w każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani udają się do chorych z Komunią Świętą. Chorzy mają możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i namaszczenia chorych.
W każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze Komunii Św. zanoszą Pana Jezusa do osób chorych.
Każdego dnia można także prosić kapłana o posługę dla osób chorych.

                    —————

Kapłaństwo

                    —————

Małżeństwo

Bóg przeznaczył sobie wzajemnie mężczyznę i kobietę, żeby nie byli już więcej dwoje, ale jednym ciałem. Sakrament małżeństwa zostaje zawarty wtedy, gdy mężczyzna i kobieta złożą przed Bogiem przyrzeczenie, które przyjęte i potwierdzone przez Boga dopełni się przez ich cielesne zjednoczenie.

Podczas ceremonii małżeństwa Chrystus wkracza w przymierze mężczyzny i kobiety i obdarowuje małżonków swoimi łaskami i darami.(KKK)

                    —————

Wymagane dokumenty

 

-akt chrztu narzeczonych (ważny 6 miesięcy)
-zaświadczenia z USC do ślubu konkordatowego (ważne 3 miesiące) (jeśli wcześniej był zawarty kontrakt cywilny odpis tego ślubu)
-dowody osobiste
-zaświadczenia o ukończonym kursie przedmałżeńskim

 Z tymi dokumentami narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej około 3 miesięcy przed ślubem, aby spisać protokuł przedślubny i zapowiedzi.

                    —————